Algemene voorwaarden

Consulten en Cursussen

AANKOOP PRODUCT OF DIENST EN BETALING

 • De cliënt dient vooraf contant, via Ideal, via Tikkie of overschrijving het te betalen bedrag voor de product of dienst te hebben voldaan.
 • De genoemde tarieven op de website zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Wanneer een cliënt zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Mel Wagijo zich het recht voor de cliënt toegang tot de consult of cursus te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

WIJZIGINGEN

 • Mel Wagijo behoudt zich het recht consult of cursusdata en/of -tijden en/of locatie te wijzigen. Wijzigingen zullen tijdig via een bericht, telefoontje of e-mail bekend worden gemaakt.
 • Mel Wagijo behoudt zich het recht om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een consult of cursus te laten vervallen. Deze consult of cursussen kunnen worden ingehaald.
 • Bij te weinig aanmeldingen gaat een cursus niet door. Dit wordt minstens een week van tevoren gecommuniceerd. Er kan in overleg een nieuwe datum besproken worden, of er volgt restitutie van het consult of cursusgeld.

AANMELDEN EN AFMELDEN

 • Aanmelden en afmelden voor een reguliere consult of cursus dient via e-mail of website te geschieden.
 • Afmelden dient bij voorkeur via de mail te geschieden. Indien dat niet mogelijk is dan telefonisch.
 • Indien bij afmelding voor een consult de datum verzet wordt, zitten er voor een eerste keer geen kosten aan verbonden.
 • Restitutie van cursusgeld is tijdens het volgen van een cursusreeks niet mogelijk.

ANNULERING CURSUS OF CONSULT

 • Bij annulering van een consult geldt het volgende:
  • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang zal 50% van het consult-bedrag in rekening worden gebracht.
 • Bij geen deelname aan de cursus dient de cliënt Mel Wagijo hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • Annulering door de cliënt geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip tenzij dit anders is afgesproken.
 • Bij annulering door cliënt geldt het volgende:
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang zal het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang vervalt het recht op restitutie.


EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan de consult of cursussen is voor eigen risico.
 • Mel Wagijo draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade en/of diefstal van eigendommen van de cliënt of voor lichamelijk letsel voor, tijdens of na de consult of cursus.
 • Mel Wagijo is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cliënt en geeft geen medische adviezen.
 • De cliënt dient zelf in te schatten of deelname aan de consult of cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.
 • Elke cliënt is verplicht lichamelijk en/of psychische klachten te melden
 • Consulten mogen niet zonder toestemming opgenomen worden.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de ontvangen mondelinge of schriftelijke informatie.
 • De verkregen informatie zowel mondeling als schriftelijk mag uitsluitend door de cliënt zelf worden gebruikt. De informatie mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of gepubliceerd.
 • Elke cliënt dient zich te houden aan de huisregels zoals die gelden op de consult of cursuslocatie.
 • Mel Wagijo behoudt zich het recht voor cliënt te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • Deelname aan de consult of cursussen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.